Jak działają przemysłowe oczyszczalnie ścieków?

Konieczność odprowadzania ścieków przemysłowych powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy Prawa Wodnego. Opisuje ona ścieki przemysłowe jako „ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu”. Obowiązek ten łączy się z ponoszeniem wysokich kosztów odprowadzania ścieków. Istnieje jednak alternatywny sposób radzenia sobie z tym problemem. Przemysłowa oczyszczalnia ścieków pozwala pozbyć się szkodliwych odpadów oraz znacznie obniżyć koszty w firmie.

Rodzaje oraz sposób działania przemysłowych oczyszczalni ścieków

Istnieje wiele rodzajów przemysłowych oczyszczalni ścieków, jednak to najpopularniejszych zalicza się dwa typy. Pierwszy model zbudowany jest z trzech elementów, gdzie każdy z nich odpowiada za inny etap oczyszczania ścieków. Mowa tu o zbiorniku osadu wstępnego, komorze natleniania oraz komorze klarowania. W pierwszych etapie dochodzi do oczyszczania mechanicznego i fermentacji beztlenowej ścieków. Drugi etap polega na poddaniu wstępnie oczyszczonej cieczy procesowi natleniania, czego wynikiem jest rozłożenie szkodliwych substancji organicznych. Ostatnim etapem jest klarowanie wody w specjalnie wyprofilowanej komorze. W wyniku pracy oczyszczalni otrzymywana jest czysta woda oraz zawiesina, która może posłużyć jako naturalny nawóz.

Drugi model oczyszczalni polega na wykorzystaniu systemu złoża obrotowego. Ta technologia jest zdecydowanie bardziej wydajna od poprzedniej, ponieważ pozwala na przetworzenie ścieków powyżej 7 m3. Składa się ze zbiornika podzielonego na cztery strefy oczyszczania. Pierwsza strefa to tak zwany osadnik wstępny, w którym zachodzi proces oczyszczania mechanicznego. Kolejne dwa etapy nazywane są pierwszą oraz drugą strefą tlenową, gdzie dochodzi do biologicznego oczyszczania ścieków. Ostatnia strefa to osadnik wtórny, w którym dochodzi do ostatecznego oczyszczenia ścieków.

Różnice między przydomową a przemysłową oczyszczalnią ścieków

Podstawową różnicą pomiędzy przemysłową a przydomową oczyszczalnią ścieków to stopień zabrudzenia przetwarzanych ścieków. Przydomowe oczyszczalnie muszą sobie poradzić ze zwykłymi ściekami, które powstają na skutek prowadzenia gospodarstwa domowego. Natomiast oczyszczalnie przemysłowe muszą sobie radzić z dużo większym stężeniem substancji chemicznych oraz biologicznych.