Odwodnienia terenu (drenaż)

Odwodnienie terenu jest szczególnie konieczne w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych oraz w przypadku nieprzepuszczalnych podłoży. Wykonujemy drenaż na terenie działek prywatnych, jak również w miejscach użyteczności publicznej. Zajmiemy się odwodnieniem terenu w trakcie przygotowań do budowy obiektów mieszkalnych lub użytkowych, ale także w przypadku budynków stojących na narażonym na podtopienia gruncie. Wykonujemy zarówno drenaż liniowy, jak i opaskowy.

Widok na pole z lotu ptaka

Drenaż opaskowy czy liniowy?

Rodzaj wykonywanego odwodnienia będzie zależny od różnych czynników. W wyborze odpowiedniego drenażu pomocne będą badania geotechniczne gruntu. Jeżeli jest taka możliwość, powinny one zostać wykonane przed rozpoczęciem budowy budynku, aby w dokumentacji projektowej i w trakcie wykonywanych prac ziemno-budowlanych można było uwzględnić elementy sieci odwadniającej.

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych, mogącego powodować zawilgocenie lub zalanie niższych poziomów budynku, w szczególności piwnic, z reguły zalecane jest wykonanie drenażu opaskowego. W tym przypadku perforowane rury wkopuje się naokoło budynku, co umożliwia odprowadzenie nadmiaru wody. Wodę można odprowadzić do gruntu na terenie działki, lub do specjalnie zaprojektowanego zbiornika, aby w późniejszym czasie można było ją wykorzystać.

Drenaż liniowy sprawdzi się w szczególności na terenach o nawierzchni utwardzonej. W tym przypadku silne opady deszczu mogą powodować zaleganie nadmiaru wody w postaci kałuż. To rozwiązanie będzie przydatne również w przypadku gruntów nieprzepuszczalnych, które niedostatecznie absorbują wodę opadową. Odwodnienie liniowe tworzą betonowe kanały, a nadmiar wody odprowadzany jest do sieci kanalizacji deszczowej, rowu melioracyjnego lub ogólnospławnego systemu kanalizacyjnego. Drenaż liniowy projektowany jest indywidualnie dla każdej działki. Elementy jego projektu muszą uwzględniać m.in. wielkość terenu, jego nachylenie oraz średnie i maksymalne natężenie opadów.